MS Students


Full Time

M. Saraswati Soumya

Shivang Shekhar

Raghav Mittal


Dual Degree (B.Tech. + M.S.)

Anukul Sangwan

Vivek Iyer

Krutam Hathi

Mohit Kuri


Graduated